ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Προοίμιο

 

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.mypazari.gr (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») από την εταιρία με την επωνυμία ΟΡΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (εφ’ εξής «Εταιρία») με ΑΦΜ 801578610 και αρ. ΓΕΜΗ 159487335000.

 

Η χρήση της μηχανής αναζήτησης και ιστοσελίδας προϋποθέτει και τεκμαίρει αμάχητα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και την πλήρη συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των σχετικών υπηρεσιών με την κείμενη νομοθεσία, που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές, και κάθε ισχύοντα συμβατικό όρο και προϋπόθεση.

H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, ιδίως διότι η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από παράγοντες εκτός της δυνατότητας ελέγχου της Εταιρίας.

 1. Προστασία της ιδιωτικότητας

 

Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της.

 

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης μικρά αρχεία κειμένου (cookies). Ο ορισμός των cookies, οι κατηγορίες τους, καθώς και η λειτουργία και οι σκοποί της χρήσης τους περιγράφονται αναλυτικά στην  Πολιτική Cookies μας.

 

Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies της, πάντοτε βεβαίως σε συμμόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους. Παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενο των άνω Πολιτικών, οι αλλαγές και τροποποιήσεις στις οποίες θα ισχύουν βεβαίως μόνο από το χρονικό σημείο της ανακοίνωσής τους στην Ιστοσελίδα και εφεξής.

 

 

 1. Χρήση της Ιστοσελίδας

 

Η χρήση της μηχανής αναζήτησης και ιστοσελίδας προϋποθέτει και τεκμαίρει αμάχητα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Τούτο το δικαίωμα ασκείται κατ’ απόλυτη και πλήρως ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η παράβαση του οποιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας θεωρείται εύλογος και επαρκής λόγος αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας εκ μέρους της Εταιρίας.  

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρία ή στην Ιστοσελίδα ή σε άλλους χρήστες ή μέλη της Ιστοσελίδας μέσω της Ιστοσελίδας ή δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας ή εξ αφορμής της χρήσης της Ιστοσελίδας θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία των χρηστών.

Αυτά οφείλουν υποχρεωτικά να μην είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά, να μην οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση, να μην αντιβαίνουν σε απαγορευτικές διατάξεις νόμου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας του καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, παραπλανητικής διαφήμισης, και προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας) ή των παρόντων όρων χρήσης, και να μην περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένα ζημιά ή απώλεια δεδομένων.

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και το νόμο.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό ιδίως σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη προς υπαλλήλους της Εταιρίας, παροχής ανακριβών στοιχείων εγγραφής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.

 1. Πρόσβαση σε άλλες Ιστοσελίδες

 

Εφόσον η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τρίτων προσώπων για οποιαδήποτε αιτία, είναι αυτονόητο ότι δεν δύναται να παρέμβει στο περιεχόμενο αυτών και ως εκ τούτου, αυτονοήτως, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

Στις περιπτώσεις που γίνεται επεξεργασία δεδομένων κατόπιν της ως άνω απευθείας πρόσβασης σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τρίτων προσώπων, είναι αυτονόητο ότι η επεξεργασία αυτή δεν γίνεται από την Εταιρία, και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία για την οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία.

 

 1. Αξιολογήσεις προϊόντων

 

Εφόσον η Εταιρία παρέχει την οποιαδήποτε δυνατότητα αξιολόγησης προϊόντων, με οποιονδήποτε τρόπο τυχόν προβλέπεται αυτή (μέσω κειμένου, βαθμολογίας κ.τ.ο.), η χρήση της δυνατότητας αυτής δύναται να εξαρτάται από την τήρηση όρων και προϋποθέσεων που τίθενται μονομερώς και κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, όπως είναι ενδεικτικά η εγγραφή του χρήστη στην Ιστοσελίδα κ.α. Η Εταιρία δεν εγγυάται και δεν υποχρεούται στην παροχή της δυνατότητας αξιολόγησης προϊόντων απεριόριστα και κατά πάντα χρόνο. 

Σε περίπτωση συμμετοχής του χρήστη στην άνω δυνατότητα αξιολόγησης, εκχωρείται αυτόματα από τον χρήστη προς την Εταιρία η μη αποκλειστική, διαρκής και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης κάθε σχετικού κειμένου, φωτογραφίας, εικόνας κ.ο.κ. που προέρχεται από τον χρήστη, προκειμένου να γίνει αναπαραγωγή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, σχολιασμός, παραπομπή κ.ο.κ. αυτών από την Εταιρία. Τούτο αντιστοιχεί σε δικαίωμα και όχι υποχρέωση της Εταιρίας. Ο χρήστης ουδέν δικαίωμα ή αξίωση διατηρεί από την αναπαραγωγή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, σχολιασμό, παραπομπή κ.ο.κ. ή εξ αφορμής αυτών ή από την έλλειψη αυτών. Με την υποβολή κειμένου ή/ και φωτογραφίας, ο χρήστης συναινεί ανεπιφύλακτα σε τεχνική επεξεργασία και μορφοποίηση (π.χ. περικοπή ή χρήση τεχνικών “θολώματος” ή πάσης φύσεως επεξεργασία) της εν λόγω φωτογραφίας και σε κάθε άλλου είδους τροποποίηση του κειμένου σας προ της δημοσίευσης αυτών, εκ μέρους των διαχειριστών της Ιστοσελίδας, σε περίπτωση που η φωτογραφία ή/ και το κείμενο της αξιολόγησης παραβιάζουν τους κανόνες ανάρτησης περιεχομένου που αναγράφονται παρακάτω.

Το κείμενο των αξιολογήσεων για το κάθε προϊόν πρέπει να αναφέρει συνοπτικά την εμπειρία του μέλους με το συγκεκριμένο προϊόν και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν. Το περιεχόμενο της αξιολόγησης ή/ και οι φωτογραφίες που τυχόν το συνοδεύουν πρέπει να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του χρήστη και σε καμία περίπτωση να μην παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, καθώς και πνευματικά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει περιεχόμενο/ φωτογραφίες που αποδεδειγμένα ανήκουν σε τρίτους και τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις φωτογραφίες που αποστέλλουν προς ανάρτηση στην Ιστοσελίδα.

Το κείμενο των αξιολογήσεων προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει:

 • Δημοσίευση συνδέσμού-link που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε οποιοδήποτε κατάστημα ή εκμετάλλευση
 • Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουν και επιβλέπουν οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας και η Εταιρία
 • Αναφορά σε άλλο χρήστη ή σε αξιολόγηση προϊόντος από άλλο μέλος
 • Απρεπείς ή ειρωνικές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς
 • Απόδοση δόλου στο κατάστημα
 • Μη ελληνικούς (greeklish) χαρακτήρες
 • Κεφαλαία γράμματα
 • Οποιοδήποτε μη σχετικό με την αξιολόγηση ή το προϊόν κείμενο

 

Οι φωτογραφίες που τυχόν συνοδεύουν τις αξιολογήσεις προϊόντων δεν επιτρέπεται να απεικονίζουν:

 • Αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν ως προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή άλλων ατόμων
 • Άσκηση βίας
 • Διάπραξη ή προτροπή σε διάπραξη ή διευκόλυνση σε διάπραξη αξιόποινων πράξεων
 • Προσβολή δημοσίας αιδούς (π.χ. γυμνό, απρεπείς χειρονομίες)
 • Διαφορετικό προϊόν από το υπό αξιολόγηση
 • Έμμεση διαφήμιση και άλλων προϊόντων που φαίνονται στην φωτογραφία
 • Περιπτώσεις όπου αποκαλύπτονται πολιτικά, θρησκευτικά κλπ. φρονήματα ή λοιπά προσωπικά δεδομένα

 

 1. Τελικές Διατάξεις

 

Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρία. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας, νομίμως εκπροσωπούμενης.

Σε καμιά περίπτωση η Εταιρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν οι χρήστες της Ιστοσελίδας συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων προσώπων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της απλής αναζήτησης ή δημιουργίας λογαριασμού μέλους, δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή να παρέχετε σε εμάς οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο, χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση γονέα ή κηδεμόνα. Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περαιτέρω εν γνώση της δεδομένα για άτομα κάτω των 15 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα στην Εταιρεία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας. Ορισμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, όπως η πραγματοποίηση αγορών μέσα από το Καλάθι ή η αγορά προϊόντων ενηλίκων, απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης του Κιλκίς και αποκλειστικά εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.