ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

TOP

Η διαχείριση από την Εταιρία ΟΡΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 801578610 και αρ. ΓΕΜΗ 159487335000 (εφ’ εξής «Εταιρία»), και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας Ιστοσελίδας, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους.

Κατά την επίσκεψη και χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και εν όψει της παροχής από αυτή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, είναι πιθανό να συλλεχθούν από τους χρήστες/επισκέπτες της παρούσας Ιστοσελίδας στοιχεία που τους αφορούν [πχ ονοματεπώνυμο, username, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση επικοινωνίας, στοιχεία που λαμβάνουμε όταν ο χρήστης μάς μεταφέρει τη γνώμη του για τις υπηρεσίες μας, όπως σχόλια, αξιολογήσεις προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φωτογραφιών, αριθμού παραγγελίας κοκ), στοιχεία που λαμβάνουμε μέσω cookies  κλπ].

Βασική αρχή είναι ότι τα προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από την Ιστοσελίδα περιορίζονται στα απαραίτητα για τους εξυπηρετούμενους σκοπούς, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή των χρηστών, και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και των εφαρμοστικών αυτών νόμων, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

Η Ιστοσελίδα, ειδικότερα, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/επισκέπτες αυτής έχουν παράσχει προς αυτήν για τους εξής σκοπούς και σύμφωνα με τις ακόλουθες βάσεις:

  • Tη διασφάλιση της πλήρους και μη πλημμελούς παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης.
  • Την εξυπηρέτηση παντός εννόμου συμφέροντος της Εταιρίας.
  • Την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης της Εταιρίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Την οικειοθελή δημοσιοποίηση ή την παροχή ρητής συγκατάθεσης προς επεξεργασία.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως τα cookies στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε στην Πολιτική Cookies μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων θα είναι η εταιρία ΟΡΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 801578610 και αρ. ΓΕΜΗ 159487335000 (ήτοι η «Εταιρία»), νομίμως εκπροσωπούμενη.

Η Εταιρία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών της για όσο χρόνο αυτοί διατηρούν τον λογαριασμό τους. Τα προσωπικά δεδομένα των μη εγγεγραμμένων χρηστών που προκύπτουν από τη διάδρασή τους με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, διατηρούνται για μια περίοδο το πολύ δύο (2) ετών μετά από την τελευταία τους επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα που χρησιμεύουν στην απόδειξη συναλλακτικής σχέσης της Εταιρίας που προκύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για μια περίοδο το πολύ πέντε (5) ετών, η οποία εκκινεί από την πρώτη ημέρα του έτους που ακολουθεί το έτος της εκάστοτε συναλλαγής, ακόμη και εάν στο μεταξύ υποβληθεί αίτημα διαγραφής λογαριασμού ή/και προσωπικών δεδομένων

Κατά τα λοιπά, μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης ή εάν κάποιος χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού ή των στοιχείων του και δεν εκκρεμεί κάποια δικαστική διένεξη ή άλλη αμφισβήτηση ή έννομο συμφέρον που να απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας, τα δεδομένα του θα διαγράφονται το συντομότερο δυνατόν ή θα ανωνυμοποιούνται.

Η Εταιρία μας παίρνει την ιδιωτικότητα των χρηστών στα σοβαρά. Λαμβάνει διαρκώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Κάθε εγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ελέγξει, διορθώσει ή/και διαγράψει τα δεδομένα του ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ του. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει διαγραφή του λογαριασμού του, να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του για να εξαιρέσει τα δεδομένα σου από ορισμένες μορφές επεξεργασίας, να εξαιρεθεί από την λήψη ενημερωτικών e-mail, να απενεργοποιήσει ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων κλπ.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων κάθε χρήστης διατηρεί και μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από την τήρησης της δέουσας διαδικασίας εξακρίβωσης της ταυτότητάς του:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθεί για το κατά πόσον τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία και αφετέρου να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία
  • Το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών του δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών (πχ διόρθωση ταχυδρομικής διεύθυνσης),

Καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:

  • Το δικαίωμα διαγραφής,
  • Tο δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβει και να διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα του, τα οποία έχει δώσει στην Εταιρία, σε κατάλληλο μορφότυπο,
  • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
  • Το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που έχει δώσει στην Εταιρία, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή.

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε οι χρήστες να απευθύνονται προς την Εταιρία, στην εξής διεύθυνση επικοινωνίας:

Σε περίπτωση που θεωρεί ο εκάστοτε χρήστης ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά του και ότι θίγεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να υποβάλει καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600).